పారితెంచి యెత్తివేసి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పారితెంచి యెత్తివేస (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పారితెంచి యెత్తివేసి పారవెళ్ళితివి | నీరసపు టెద్దవైననీకు నేముద్దా ||

చ|| ఎద్దవై నన్నేల తొక్కి యేమిగట్టుకొంటివి | వొద్దనైన వచ్చి వూరకుండవైతివి |
వొద్దిక భూమెత్తిన యాయెద్దుకు నే ముద్దుగాక | నిద్దురచిత్తముతోడి నీకు నేముద్దా ||

చ|| కాపురపు బాపపునాకర్మమును ధరించి | వీపువగులగదాకి విర్రవీగితి |
ఆపగ నెద్దేమెరుగు నడుకులచవి మూట- | మోపరివి నీకు నాముదము ముద్దా ||

చ|| మచ్చరించి అల్లనాడు మాలవాడు కాలదన్ని | తెచ్చినయప్పటి ధర్మదేవతవు |
యెచ్చరించి తిరువేంకటేశు దాసుడని నన్ను | మెచ్చి తాకితివి నామేను నీకుముద్దా ||


pAriteMci yettivEsi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pAriteMci yettivEsi pAraveLLitivi | nIrasapu TeddavainanIku nEmuddA ||

ca|| eddavai nannEla tokki yEmigaTTukoMTivi | voddanaina vacci vUrakuMDavaitivi |
voddika BUmettina yAyedduku nE muddugAka | nidduracittamutODi nIku nEmuddA ||

ca|| kApurapu bApapunAkarmamunu dhariMci | vIpuvagulagadAki virravIgiti |
Apaga neddEmerugu naDukulacavi mUTa- | mOparivi nIku nAmudamu muddA ||

ca|| maccariMci allanADu mAlavADu kAladanni | teccinayappaTi dharmadEvatavu |
yeccariMci tiruvEMkaTESu dAsuDani nannu | mecci tAkitivi nAmEnu nIkumuddA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |