పరుసము సోకియు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరుసము సోకియు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరుసము సోకియు బ్రదుకవద్దా | తిరిగి కర్మము లింక తీదీపులా ||

చ|| పడిగాలువడియున్న ప్రాణాచారముల- | పడతుల నధముల బాలించితి |
యిడుమల బెడబాప నింకనేల తెగికొంత | గడిచీటిచ్చియు నింక గడమున్నదా ||

చ|| మితిలేనిధనములు మెరసి కానుకగొని | అతిపుణ్యులిందరి నలరించితి |
ధృతిహీనులకునెల్ల దిక్కయి కాతువుగాక | వ్రతముచెల్లిన నింక వట్టగట్లా ||

చ|| పాలించి నావిన్నపమున వేంకటరాయ | లాలించితివి నే నీలలనగానా |
యీలాగుననె లోకమింతా గాతువుగాక | పాలుదాగినమీద బైకుడుపులా ||


parusamu sOkiyu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| parusamu sOkiyu bradukavaddA | tirigi karmamu liMka tIdIpulA ||

ca|| paDigAluvaDiyunna prANAcAramula- | paDatula nadhamula bAliMciti |
yiDumala beDabApa niMkanEla tegikoMta | gaDicITicciyu niMka gaDamunnadA ||

ca|| mitilEnidhanamulu merasi kAnukagoni | atipuNyuliMdari nalariMciti |
dhRutihInulakunella dikkayi kAtuvugAka | vratamucellina niMka vaTTagaTlA ||

ca|| pAliMci nAvinnapamuna vEMkaTarAya | lAliMcitivi nE nIlalanagAnA |
yIlAgunane lOkamiMtA gAtuvugAka | pAludAginamIda baikuDupulA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |