పట్టినదెల్లా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పట్టినదెల్లా బ్రహ్మము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పట్టినదెల్లా బ్రహ్మము | దట్టపుజడునికి దైవంబేలా ||

చ|| ఘనయాచకునకు కనకమే బ్రహ్మము | తనువే బ్రహ్మము తరువలికి |
యెనయు గాముకున కింతులే బ్రహ్మము | తనలోవెలిగేటితత్త్వం బేలా ||

చ|| ఆకటివానికి నన్నమే బ్రహ్మము | లోకమే బ్రహ్మము లోలునికి |
కైకొని కర్మికి కాలమే బ్రహ్మము | శ్రీకాంతునిపై జింతది యేలా ||

చ|| భువి సంసారికి పుత్రులె బ్రహ్మము | నవ మిందరి కిది నడచేది |
యివలను శ్రీవేంకటేశుదాసులకు | భవ మతనికృపే బ్రహ్మము ||


paTTinadellA brahmamu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paTTinadellA brahmamu | daTTapujaDuniki daivaMbElA ||

ca|| GanaYAcakunaku kanakamE brahmamu | tanuvE brahmamu taruvaliki |
yenayu gAmukuna kiMtulE brahmamu | tanalOveligETitattvaM bElA ||

ca|| AkaTivAniki nannamE brahmamu | lOkamE brahmamu lOluniki |
kaikoni karmiki kAlamE brahmamu | SrIkAMtunipai jiMtadi yElA ||

ca|| Buvi saMsAriki putrule brahmamu | nava miMdari kidi naDacEdi |
yivalanu SrIvEMkaTESudAsulaku | Bava matanikRupE brahmamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |