పరమజ్ఞానులకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరమజ్ఞానులకు ప్రపన్నులకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరమజ్ఞానులకు ప్రపన్నులకు | మరుగురుని మీద మనసుండవలదా ||

చ|| ఆకలి గొన్నవానికి అన్నముపై నున్నట్లు | యేకత నుండవలదా యీశ్వరునిపైని |
కాకల విటుల చూపు కాంతలపై నున్నట్లు | తేకువ నుండవలదా దేవుని మీద ||

చ|| పసిబిడ్డలకు నాస పాల చంటిపై నున్నట్లు | కొసరి భక్తి వలదా గోవిందు పైని |
వెస తెరువరి తమి విడి తలపై నున్నట్లు | వసియించ వలదా శ్రీ వల్లభు మీదటను ||

చ|| నెప్పున ధనవంతుడు నిధి గాచి యుండునట్లు | తప్పక శ్రీ వేంకటేశు తగుల వద్దా |
అప్పనమైన భ్రమ ఆలజలాల కున్నట్లు | ఇప్పుడే వుండ వలదా ఈతని మీదను ||


paramaj~jAnulaku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paramaj~jAnulaku prapannulaku | maruguruni mIda manasuMDavaladA ||

ca|| Akali gonnavAniki annamupai nunnaTlu | yEkata nuMDavaladA yISvarunipaini |
kAkala viTula cUpu kAMtalapai nunnaTlu | tEkuva nuMDavaladA dEvuni mIda ||

ca|| pasibiDDalaku nAsa pAla caMTipai nunnaTlu | kosari Bakti valadA gOviMdu paini |
vesa teruvari tami viDi talapai nunnaTlu | vasiyiMca valadA SrI vallaBu mIdaTanu ||

ca|| neppuna dhanavaMtuDu nidhi gAci yuMDunaTlu | tappaka SrI vEMkaTESu tagula vaddA |
appanamaina Brama AlajalAla kunnaTlu | ippuDE vuMDa valadA Itani mIdanu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |