ప్రలపనవచనైః

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ప్రలపనవచనైః (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ప్రలపనవచనైః ఫలమిహకిం | చల చల కుడ్య క్షాళనయాకిం ||

చ|| ఇతర వధూమోహితం త్వాంప్రతి | హితవచనై రిహ ఫలమివోకిం |
సతతం తవానుసరణ మిదం మమ | గతజల సేతుకరణ మిదానీం ||

చ|| వికల వినయ దుర్విటం త్వా ప్రతి | సుకుమారాద్రస్తుత్యాకిం |
ప్రకట బహల కోపనం మమతే | సకలం చర్విత చర్వత చర్వణమేవ ||

చ|| శిరసానత సుస్థిరం త్వాంప్రతి | విరసాలాపన విధి నాకిలం |
తిరువేంకటగిరి దేవత్వదీయ | విరహ విలసనం వృధా చరణం ||


pralapanavacanaiH (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pralapanavacanaiH PalamihakiM | cala cala kuDya kShALanayAkiM ||

ca|| itara vadhUmOhitaM tvAMprati | hitavacanai riha PalamivOkiM |
satataM tavAnusaraNa midaM mama | gatajala sEtukaraNa midAnIM ||

ca|| vikala vinaya durviTaM tvA prati | sukumArAdrastutyAkiM |
prakaTa bahala kOpanaM mamatE | sakalaM carvita carvata carvaNamEva ||

ca|| SirasAnata susthiraM tvAMprati | virasAlApana vidhi nAkilaM |
tiruvEMkaTagiri dEvatvadIya | viraha vilasanaM vRudhA caraNaM ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |