పాటెల్లా నొక్కచో నుండు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాటెల్లా నొక్కచో నుండు (రాగం: ) (తాళం : )

పాటెల్లా నొక్కచో నుండు; భాగ్య మొక్కచోనుండు
యీటు వెట్టి పెద్దతనా లెంచబనిలేదు ||

సరవి గలకాలము జదువుచుండు నొకడు
గరిమ నీ క్రుప నిన్ను గను నొకడు
ధర బ్రయాసముతోడ దపముసేయు నొకడు
శరణుచొచ్చి నీకు జనవరౌ నొకడు ||

వొక్కడు మోపుమోచు నొక్కడు గొలువు సేయు
వొక్కడు పొగడీ త్యాగ మూరకే యందు
వొక్క డాచారము సేయు నొక్కడూ మోక్షముగను
యెక్కడా నీకల్పన సేయవచ్చును ||

భావించ నటుగాన ఫలమెల్లా నీ మూలము
యేవలనైనా నీవు యిచ్చితేగద్దు
జీవులు నిన్నెఋఅగక చీకటి దవ్వగనేల
శ్రీవేంకటేశ్వర నిన్ను సేవించేదే నేరుపు


pATellA nokkachO nuMDu (Raagam: ) (Taalam: )

pATellA nokkachO nuMDu; bhAgya mokkacOnuMDu
yITu veTTi peddatanA leMcabanilEdu ||

saravi galakAlamu jaduvucuMDu nokaDu
garima nI krupa ninnu ganu nokaDu
dhara brayAsamutODa dapamusEyu nokaDu
SaraNucochchi nIku janavarou nokaDu ||

vokkaDu mOpumOcu nokkaDu goluvu sEyu
vokkaDu pogaDI tyAga mUrakE yaMdu
vokka DAcAramu sEyu nokkaDU mOkshamuganu
yekkaDA nIkalpana sEyavachchunu ||

bhAviMcha naTugAna phalamellA nI mUlamu
yEvalanainA nIvu yichchitEgaddu
jIvulu ninneRagaka chIkaTi davvaganEla
SrIvEMkaTESvara ninnu sEviMchEdE nErupu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |