పాయపుమదములబంధమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాయపుమదములబంధమా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పాయపుమదములబంధమా మము | జీయని యిక గృపసేయగదో ||

చ|| ధనధాన్యములై తనులంపటమై | పనిగొంటివి నను బంధమా |
దినదినంబు నునుతీదీపుల బెను- | గనివైతివి యిక గావగదో ||

చ|| సతులై సుతులై చలమై కులమై | పతివైతివి వోబంధమా |
రతి బెరరేపుల రంతులయేపుల | గతిమాలితివిక గావగదో ||

చ|| పంటై పాడై బలుసంపదలై | బంటుగ నేలితి బంధమా |
కంటిమిదివో వేంకటగిరిపై మా- | వెంటరాక తెగి విడువగదో ||


pAyapumadamulabaMdhamA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pAyapumadamulabaMdhamA mamu | jIyani yika gRupasEyagadO ||

ca|| dhanadhAnyamulai tanulaMpaTamai | panigoMTivi nanu baMdhamA |
dinadinaMbu nunutIdIpula benu- | ganivaitivi yika gAvagadO ||

ca|| satulai sutulai calamai kulamai | pativaitivi vObaMdhamA |
rati berarEpula raMtulayEpula | gatimAlitivika gAvagadO ||

ca|| paMTai pADai balusaMpadalai | baMTuga nEliti baMdhamA |
kaMTimidivO vEMkaTagiripai mA- | veMTarAka tegi viDuvagadO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |