పసులు గాచేటి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పసులు గాచేటి (రాగం: ) (తాళం : )

పసులు గాచేటి కోల పసువుజేల
పొసగ నీ కింత యేల బుద్దుల గోల ||

కట్టిన చిక్కపు బుత్తి కచ్చ కాయల తిత్తి
చుట్టిన పించపు బాగ చుంగుల సోగ
ఇట్టి సింగారము సేయ నింత నీకు బ్రియమాయ
వెట్టి నీ చేతల మాయ విట్టల రాయ ||

పేయల బిలుచు కూత పిల్ల గోవి బలుమోత
సేయ రాని గొల్లెతల సిగ్గుల చేత
ఆయెడల దలపోత యమున లోపలి యీత
వేయరాని మోపులాయ విట్టలరాయ ||

కొంకులేని పొలయాట కూరిములలో తేట
అంకెల బాలులతోడి యాట పాట
పొంకపు తత్తురు కొమ్ము పొలువైన నీసొమ్ము
వేంకట నగము చాయ విట్టలరాయ ||


pasulu gAchETi (Raagam: ) (Taalam: )

pasulu gAchETi kOla pasuvujEla
posaga nI kiMta yEla buddula gOla ||

kaTTina chikkapu butti kachcha kAyala titti
chuTTina piMchapu bAga chuMgula sOga
iTTi siMgAramu sEya niMta nIku briyamAya
veTTi nI chEtala mAya viTTala rAya ||

pEyala biluchu kUta pilla gOvi balumOta
sEya rAni golletala siggula chEta
AyeDala dalapOta yamuna lOpali yIta
vEyarAni mOpulAya viTTalarAya ||

koMkulEni polayATa kUrimulalO tETa
aMkela bAlulatODi yATa pATa
poMkapu tatturu kommu poluvaina nIsommu
vEMkaTa nagamu chAya viTTalarAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |