పాప మెఱగను పుణ్యఫల మెఱగను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాప మెఱగను (రాగం:ముఖారి ) (తాళం : )

పాప మెఱగను పుణ్యఫల మెఱగను
యేపనులు నీకు నెల విన్నియును గావా

మునుప నీవిషయముల ముద్ర మానునులగా
నునిచితివి నామీద నొకటొకటినే
అనిశంబు నవి చెప్పినట్లు జేయకయున్న
ఘనుడ నీయాజ్ఞ నే గడచుటే కాదా

కలిమిగల యింద్రియపుగా పులుండినవూరు
యెలమి నా కొనగితివి యేలు మనుచు
అలసి వీరల నేను నాదరించక కినిసి
తొలగద్రోచిన నదియు ద్రోహమే కాదా

కుటిలముల బెడబాపి కోరినచనవులెల్ల
ఘటన జెల్లించితివి॥ ఘనుడ నేను॥
అటుగనక శ్రీవేంకటాద్రీశ నీదాసి
నెటుచేసినా నీకు నితవేకదా


Paapa me~raganu (Raagam:Mukhaari ) (Taalam: )

Paapa me~raganu punyaphala me~raganu
Yaepanulu neeku nela vinniyunu gaavaa

Munupa neevishayamula mudra maanunulagaa
Nunichitivi naameeda nokatokatinae
Anisambu navi cheppinatlu jaeyakayunna
Ghanuda neeyaaj~na nae gadachutae kaadaa

Kalimigala yimdriyapugaa pulumdinavooru
Yelami naa konagitivi yaelu manuchu
Alasi veerala naenu naadarimchaka kinisi
Tolagadrochina nadiyu drohamae kaadaa

Kutilamula bedabaapi korinachanavulella
Ghatana jellimchitivi ghanuda naenu
Atuganaka sreevaemkataadreesa needaasi
Netuchaesinaa neeku nitavaekadaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |