పెట్టిననీ వెఱుగుదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పెట్టిననీ వెఱుగుదు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పెట్టిననీ వెఱుగుదు పెనుదిక్కు | జట్టిగా శ్రీహరి నీకు శరణు చొచ్చితిమి ||

చ|| కర్మమూలమైనట్టికాయము మోచి నేను | కర్మము విడువబోతే కడుసంగతా |
మర్మమెఱిగిననీవే మాయల గట్టుండగాను | పేర్మి నే విడువబోతే బిగియదా కట్టు ||

చ|| బంధమూలమైనట్టిప్రపంచమందు నుండి | బంధము బాసేనంటే బాసునా అది |
అంధకారమైనట్టి అజ్ఞానాన దోసితివి | అంధకారమున వెలు గరసితే గలదా ||

చ|| నిచ్చలు నీసంసారపునీరధిలోన మునిగి | చొచ్చి వెళ్ళి చేరేనంటే జోటు గలదా |
యిచ్చట శ్రీవేంకటేశ యిహమందే పరమిచ్చి | అచ్చు మోపి యేలగా నే నన్నియు దెలిసితి ||


peTTinanI (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| peTTinanI verxugudu penudikku | jaTTigA SrIhari nIku SaraNu coccitimi ||

ca|| karmamUlamainaTTikAyamu mOci nEnu | karmamu viDuvabOtE kaDusaMgatA |
marmamerxiginanIvE mAyala gaTTuMDagAnu | pErmi nE viDuvabOtE bigiyadA kaTTu ||

ca|| baMdhamUlamainaTTiprapaMcamaMdu nuMDi | baMdhamu bAsEnaMTE bAsunA adi |
aMdhakAramainaTTi aj~jAnAna dOsitivi | aMdhakAramuna velu garasitE galadA ||

ca|| niccalu nIsaMsArapunIradhilOna munigi | cocci veLLi cErEnaMTE jOTu galadA |
yiccaTa SrIvEMkaTESa yihamaMdE paramicci | accu mOpi yElagA nE nanniyu delisiti ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |