పాపినైన నాపాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాపినైన (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పాపినైన నాపాల గలిగితోవ | చూపుమన్న నెందు జూపరు ||

చ|| ధృతిదూలి జగమెల్ల దిరిగి వేసరితి | యితరాలయముల కేగియేగి వేసరితి |
గతిమాలి పరులపై గనలి వేసరితి | మతిమాలి కులవిద్య మాని వేసరితి ||

చ|| విసిగి యాచారంబు విడిచి వేసరితి | పసచెడి ప్రియములు పలికి వేసరితి |
కొసరి ద్రవ్యముపై గోరి వేసరితి | మతిమాలి కులవిద్య మాని వేసరితి ||

చ|| కోవిదులగువారి గొలిచి వేసరితి | దైవములందరి దడవి వేసరితి |
శ్రీవేంకటేశునిసేవ మాని వట్టి- | సేవలన్నియు నేజేసి వేసరితి ||


pApinaina (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pApinaina nApAla galigitOva | cUpumanna neMdu jUparu ||

ca|| dhRutidUli jagamella dirigi vEsariti | yitarAlayamula kEgiyEgi vEsariti |
gatimAli parulapai ganali vEsariti | matimAli kulavidya mAni vEsariti ||

ca|| visigi yAcAraMbu viDici vEsariti | pasaceDi priyamulu paliki vEsariti |
kosari dravyamupai gOri vEsariti | matimAli kulavidya mAni vEsariti ||

ca|| kOvidulaguvAri golici vEsariti | daivamulaMdari daDavi vEsariti |
SrIvEMkaTESunisEva mAni vaTTi- | sEvalanniyu nEjEsi vEsariti ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |