పట్టవసముగాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పట్టవసముగాని బాలుడా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పట్టవసముగాని బాలుడా పెను- | బట్టపుబలువుడ బాలుడా ||

చ|| ఇరుగడ బ్రహ్మయు నీశ్వరుడును నిన్ను | సరుస నుతింప జఠరమున |
అరుదుగ నుండి ప్రియంబున వెడలిన- | పరమమూర్తివా బాలుడా ||

చ|| తల్లియు దండ్రియు దనియనిముదమున | వెల్లిగ లోలో వెరవగను |
కల్లనిదురలో గనుమూసుక రే- | పల్లెలో బెరిగిన బాలుడా ||

చ|| యేదెస జూచిన నిందరిభయముల- | సేదలు దేరగ జెలగుచును |
వేదపల్లవపు వేంకటగిరిపై | పాదము మోపిన బాలుడా ||


paTTavasamugAni bAluDA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paTTavasamugAni bAluDA penu- | baTTapubaluvuDa bAluDA ||

ca|| irugaDa brahmayu nISvaruDunu ninnu | sarusa nutiMpa jaTharamuna |
aruduga nuMDi priyaMbuna veDalina- | paramamUrtivA bAluDA ||

ca|| talliyu daMDriyu daniyanimudamuna | velliga lOlO veravaganu |
kallaniduralO ganumUsuka rE- | pallelO berigina bAluDA ||

ca|| yEdesa jUcina niMdariBayamula- | sEdalu dEraga jelagucunu |
vEdapallavapu vEMkaTagiripai | pAdamu mOpina bAluDA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |