పరిపూర్ణగరుడాద్రి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరిపూర్ణగరుడాద్రిపంచాననం (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరిపూర్ణగరుడాద్రిపంచాననం | పరమం సేవే పంచాననం ||

చ|| కౄరదంష్ట్రాగ్నికణఘోరపంచాననం | పారీణచక్రధర పంచాననం |
వీరపంచాననం విజయపంచాననం | భారభూభారహరపంచాననం ||

చ|| దివిజపంచాననం తీవ్రనఖకాననం | భవనాశినీతీరపంచాననం |
కువలయాకాశసంఘోషపంచాననం | పవిశబ్దదంతరవపంచాననం ||

చ| శ్రీవేంకటాఖ్య ఘనశిఖరిపంచాననం | పావనం పంచముఖపంచాననం |
సేవితప్రహ్లాదసిద్ధిపంచాననం | భావితం శ్రీయుక్తపంచాననం ||


paripUrNagaruDAdripaMcAnanaM (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paripUrNagaruDAdripaMcAnanaM | paramaM sEvE paMcAnanaM ||

ca|| kRUradaMShTrAgnikaNaGOrapaMcAnanaM | pArINacakradhara paMcAnanaM |
vIrapaMcAnanaM vijayapaMcAnanaM | BAraBUBAraharapaMcAnanaM ||

ca|| divijapaMcAnanaM tIvranaKakAnanaM | BavanASinItIrapaMcAnanaM |
kuvalayAkASasaMGOShapaMcAnanaM | paviSabdadaMtaravapaMcAnanaM ||

ca| SrIvEMkaTAKya GanaSiKaripaMcAnanaM | pAvanaM paMcamuKapaMcAnanaM |
sEvitaprahlAdasiddhipaMcAnanaM | BAvitaM SrIyuktapaMcAnanaM ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |