ప్రాణులనేరమి

వికీసోర్స్ నుండి
ఇక్కడికి గెంతు: మార్గసూచీ, వెతుకు
ప్రాణులనేరమి గాదిద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ప్రాణులనేరమి గాదిది బహుజన్మపరంపరచే | ప్రాణులుసేసిన తమతమ పాపఫల్ముగాని ||

చ|| హరి సకలవ్యాపకుడని అందరు జెప్పగ నెరిగియు | పరదైవంబుల గొలువకపాయరు మానవులు |
నరపతి భూమేలగ భూవరు భజియింపగనొల్లక | పరిసరవర్తులబెంబడి బనిసేసినయట్లు ||

చ|| పొందుగ తమతమ సేసినపూజలు మ్రొక్కులు గైకొన | అందముగా బురుషోత్తము డాతడే కలడనియు |
అందరు నెరిగియు యితరుల జెందుదు రున్నతశైలము- | నందక చేరునతరువుల నందుకొనినయట్లు ||

చ|| శ్రీ వేంకటపతి యొక్కడె చెప్పగ జగములకెల్లను | దైవము నాతములోపలి ధనమనగా వినియు |
సేవింపరు పామరులీదేవుని మధురంబొల్లక | వావిరి బులుసులు చేదులువలె ననికొనునట్లు ||


prANulanErami gAdidi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| prANulanErami gAdidi bahujanmaparaMparacE | prANulusEsina tamatama pApaPalmugAni ||

ca|| hari sakalavyApakuDani aMdaru jeppaga nerigiyu | paradaivaMbula goluvakapAyaru mAnavulu |
narapati BUmElaga BUvaru BajiyiMpaganollaka | parisaravartulabeMbaDi banisEsinayaTlu ||

ca|| poMduga tamatama sEsinapUjalu mrokkulu gaikona | aMdamugA buruShOttamu DAtaDE kalaDaniyu |
aMdaru nerigiyu yitarula jeMdudu runnataSailamu- | naMdaka cErunataruvula naMdukoninayaTlu ||

ca|| SrI vEMkaTapati yokkaDe ceppaga jagamulakellanu | daivamu nAtamulOpali dhanamanagA viniyu |
sEviMparu pAmarulIdEvuni madhuraMbollaka | vAviri bulusulu cEduluvale nanikonunaTlu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |