పరుసమొక్కటే కదా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరుసమొక్కటే కదా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరుసమొక్కటే కదా పైడిగా జేసేది | అరయలోహ మెట్లున్నా అందుకేగాని ||

చ|| వనజనాభుని భక్తి వదలకుండిన జాలు | మనసు యెందు తిరిగినా మఱియేమి |
మొనశి ముద్రలు భుజముల నుండితే చాలు | తనువెంత హేయమైన దానికేమి ||

చ|| శ్రీకాంతు నామము జిహ్వతగిలితే చాలు | ఏకులజుడైనను హీనమేమి |
సాకారుడైన హరి శరణుజొచ్చిన చాలు | చేకొని పాపము చేసిన నేమి ||

చ|| జీవు డెట్లున్న నేమి జీవునిలో యంతరాత్మ | శ్రీ వేంకటేశున కాచింత యేమి |
యేవల నంబరమైన యిహమైన మాకు చాలు | కైవశమాయె నతండు కడమ లింకేమి ||


parusamokkaTE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| parusamokkaTE kadA paiDigA jEsEdi | arayalOha meTlunnA aMdukEgAni ||

ca|| vanajanABuni Bakti vadalakuMDina jAlu | manasu yeMdu tiriginA marxiyEmi |
monaSi mudralu Bujamula nuMDitE cAlu | tanuveMta hEyamaina dAnikEmi ||

ca|| SrIkAMtu nAmamu jihvatagilitE cAlu | EkulajuDainanu hInamEmi |
sAkAruDaina hari SaraNujoccina cAlu | cEkoni pApamu cEsina nEmi ||

ca|| jIvu DeTlunna nEmi jIvunilO yaMtarAtma | SrI vEMkaTESuna kAciMta yEmi |
yEvala naMbaramaina yihamaina mAku cAlu | kaivaSamAye nataMDu kaDama liMkEmi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |