పొరి నీకును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పొరి నీకును (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పొరి నీకును విరిగి పోయిన దానవులు | బిరుదులుడిగి వోడ బేహారులైరి ||

చ|| మకుటాలుతీసి జటామకుటాలు గట్టుకొని | వెకలిరిపులు ముని వేషులైరి |
మొకములను సోమపు మొకములు పెట్టుకొని | అకటా కొందరు రిపులాట వారైరి ||

చ|| పేరులు విడిచి సంకుబేరులు మెడవేసుక | సారెకు కొందరు శివ సత్తులైరి |
బీరపు సాములు మాని పెద్దగడ సామునేర్చి | తోరపు బగతులెల్ల దొమ్మరులైరి ||

చ|| నాదించ వెరచి సింగి నాదాలూదు కొంటాను | సోదించేరటాగొందరు జోగులైరి |
ఈదెస శ్రీ వేంకటేశ యున్నియు మానికొందరు | దాదాతని శరణనీ దాసులైరి ||


pori nIkunu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pori nIkunu virigi pOyina dAnavulu | biruduluDigi vODa bEhArulairi ||

ca|| makuTAlutIsi jaTAmakuTAlu gaTTukoni | vekaliripulu muni vEShulairi |
mokamulanu sOmapu mokamulu peTTukoni | akaTA koMdaru ripulATa vArairi ||

ca|| pErulu viDici saMkubErulu meDavEsuka | sAreku koMdaru Siva sattulairi |
bIrapu sAmulu mAni peddagaDa sAmunErci | tOrapu bagatulella dommarulairi ||

ca|| nAdiMca veraci siMgi nAdAlUdu koMTAnu | sOdiMcEraTAgoMdaru jOgulairi |
Idesa SrI vEMkaTESa yunniyu mAnikoMdaru | dAdAtani SaraNanI dAsulairi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |