పుట్టుమాలినబరుబోకివి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పుట్టుమాలినబరుబోకివి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పుట్టుమాలినబరుబోకివి నన్ను | దిట్టే నదేమోసి దిమ్మరిమాయ ||

చ|| ఒరపులాడక పోవె వోసి మాయ నాతో | దొరలేవు నిను ముట్ట దోసము |
వెరపించే వేమోసి విష్ణుభక్తినంటూ- | నెరగనటే నీయేతు లిన్నియును ||

చ|| పుదుట చెల్లదు పోపో వోసి మాయ నా- | యెదుర నాటలు నీకు నికనేలే |
వదరేవు హరిభక్తివనిత, తెలియరు, నే- | నిదురపుచ్చినవారు నీవు నా కెదురా ||

చ|| వొల్లనటే జీవ మోసిమాయ నీ- | కల్లలిన్నియును లోక మెరుగును, |
నల్లనివిభునిమన్నన భక్తినంటూ | జెల్లబో పాపపుచేదు మేయకువే ||

చ|| వూరకుండవుగా వోసిమాయ నిన్ను | బేర బిలువము గుంపెనలాడేవు, |
నారాయణభక్తినాతి, నన్నును నిన్ను | గోరి యిందరు నెరుగుదు రేల పోవే ||

చ|| వోవవు ననుజూచి వోసి మాయ నా- | తోవ వచ్చినను నొత్తువు నీవు |
శ్రీ వేంకటగిరి దేవునిభక్తి నా- | హావళికే నిన్ను నలమి రిందరును ||


puTTumAlinabarubOkivi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| puTTumAlinabarubOkivi nannu | diTTE nadEmOsi dimmarimAya ||

ca|| orapulADaka pOve vOsi mAya nAtO | doralEvu ninu muTTa dOsamu |
verapiMcE vEmOsi viShNuBaktinaMTU- | neraganaTE nIyEtu linniyunu ||

ca|| puduTa celladu pOpO vOsi mAya nA- | yedura nATalu nIku nikanElE |
vadarEvu hariBaktivanita, teliyaru, nE- | nidurapuccinavAru nIvu nA kedurA ||

ca|| vollanaTE jIva mOsimAya nI- | kallalinniyunu lOka merugunu, |
nallaniviBunimannana BaktinaMTU | jellabO pApapucEdu mEyakuvE ||

ca|| vUrakuMDavugA vOsimAya ninnu | bEra biluvamu guMpenalADEvu, |
nArAyaNaBaktinAti, nannunu ninnu | gOri yiMdaru nerugudu rEla pOvE ||

ca|| vOvavu nanujUci vOsi mAya nA- | tOva vaccinanu nottuvu nIvu |
SrI vEMkaTagiri dEvuniBakti nA- | hAvaLikE ninnu nalami riMdarunu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |