పురుషోత్తముడ నీవే పుణ్యము గట్టుక నన్ను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పురుషోత్తముడ (రాగం:లలిత ) (తాళం : )

పురుషోత్తముడ నీవే పుణ్యము గట్టుక నన్ను
రదిచేర్చి రక్షించి దయజూడగదవే

ధరలో యాచకునకు ధర్మాదర్మము లేదు
సిరుల గాముకునికి సిగ్గు లేదు
పరమపాతకునకు భయ మించు కాలేదు
విరసపునాకై తే వివేకమే లేదు

మించినకృతఘ్నునికి మే లెన్నడును లేదు
చంచలచిత్తునకు నిశ్చయమే లేదు
అంచల నాస్తికునకు నాచారమే లేదు
కొంచనిమూర్ఖుడ నాకు గుణమే లేదు

మదించినసంసారికి మరి తనివే లేదు
పొదిగొన మూర్ఖునకు బుద్దేలేదు
అదన శ్రీ వేంకటేశ అలమేల్మంగదాసుడ
నిదివో చనవరి నాకెదురే లేదు


Purushottamuda (Raagam: ) (Taalam: )

Purushottamuda neevu purushaadhamuda naenu
Dharalo naayamdu mamchitana maedi

Anamtaaparaadhamulu atu naemu saesaevi
Anamtamayinadaya adi needi
Ninu ne~ragakumdaetineechugunamu naadi
Nanu nedayakumdaegunamu needi

Sakalayaachakamae sarusa naaku bani
Sakalarakshakatvamu sari neepani
Prakatimchi ninnu dooraepalukae naa keppudoonu
Vekalivai nanugaachaevidhamu needi

Naera mimtayunu naadi naeru pimtayunu needi
Saareku naj~naani naenu j~naanini neevu
Yeereeti Sree vaemkataesa yittae nannu naelitivi
Dhaarunilo nimdenu prataapamu needi
పురుషోత్తముడ = పురుషోత్తముడవు (పురుషులలో ఉత్తముడవు, భగవ్ంతుని ఒకానొక పేరు, పురుషులు అనగా కార్య సాధకులు )
నీవే = నీవే


పుణ్యము గట్టుక = (కొంచెం పుణ్యము ఉంటుంది ఈ పని చేసి పెట్టు అని మన తెలుగువాళ్ళు అడుగుతుంటారు చూడండి) పుణ్యము కట్టుకోని
నన్ను = నన్ను
దరిచేర్చి = ఒడ్డుకు చేర్చి

రక్షించి = కాపాడి, రక్షించి
దయజూడగదవే = దయచూడవా (అని బ్రతిమిలాడుతున్నాడు)


ధరలో = భూమిపై


యాచకునకు = అడుక్కునేవానికి
ధర్మాదర్మము లేదు = ధర్మము, అధర్మము అని తేడాలు లేవు

సిరుల గాముకునికి = డబ్బుపై ఆశకలవానికి
సిగ్గు లేదు = సిగ్గు అనునది లేదు
పరమపాతకునకు = అతి భయంకరమైన పాపములు చేయువానికి


భయ మించు కాలేదు = భయము + ఇంచుక + లేదు = భయము కొంచెము కూడా లేదు
విరసపునాకై తే వివేకమే లేదు = విరసపు + నాకైతే + వివేకమే లేదు = ?


మించినకృతఘ్నునికి = చేసిన సాయం మరచువానికి


మే లెన్నడును లేదు = మేలు + ఎన్నడును + లేదు = మేలు చేయడము ఎన్నడునూ లేదు
చంచలచిత్తునకు = చంచలమైన మనస్సుకలవానికి
నిశ్చయమే లేదు = ఓ ధృఢ నిశ్చయము లేదు

అంచల నాస్తికునకు నాచారమే లేదు = భగవంతుని నమ్మనివానికి ఆచారమనునదే లేదు
కొంచనిమూర్ఖుడ నాకు గుణమే లేదు = ?

మదించినసంసారికి = సంసార సుఖములో మునిగితేలే వానికి
మరి తనివే లేదు = తృప్తే లేదు


పొదిగొన మూర్ఖునకు బుద్దేలేదు = వొదిగిన మూర్ఖునకు బుద్దే లేదు
అదన శ్రీ వేంకటేశ అలమేల్మంగదాసుడ = అదన(?) శ్రీ వేంకటేశ అలమేల్మంగా సేవకుడనైన నాకు
నిదివో చనవరి నాకెదురే లేదు = ?


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |