పిల్ల గ్రోవి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పిల్ల(గ్రోవి (రాగం: ) (తాళం : )

పిల్ల(గ్రోవి పట్టమంటూ( బెరరేచీనీ మా
గొల్లవారి పిల్ల(గ్రోవి కోరో చల్లా

పాడుమంటూ దండెమీటె( బలుమారునుం దా
వేడుక నెవ్వెతెపాట వినవచ్చెనో
వాడలో( జల్లలమ్మే వనిత నింతే శ్రుతి
గూడినే( బాడేటిచల్ల కోరో చల్లా

చేరి నన్ను నాడుమంటా( జెక్కు నొక్కీని తా
గారవాన నెవ్వతాట గనివచ్చెనో
మారుకు మారాడేటి మందవారము మేము
కోరికి నాడేటిచల్ల కోరో చల్లా

కిన్నెర మీటుమంటా( గెలసీని తన్ను(
గిన్నెర మీట్ల నేది గిలిగించెనో
కన్నుల కలికి వేంకటపతిపై వెట్టి
గొన్న కిన్నెరగుబ్బల కోరో చల్లా.


pilla(grOvi (Raagam: ) (Taalam: )

pilla(grOvi paTTamaMTU( berarEchInI mA
gollavAri pilla(grOvi kOrO challA

pADumaMTU daMDemITe( balumArunuM dA
vEDuka nevvetepATa vinavachchenO
vADalO( jallalammE vanita niMtE Sruti
gUDinE( bADETichalla kOrO challA

chEri nannu nADumaMTA( jekku nokkIni tA
gAravAna nevvatATa ganivachchenO
mAruku mArADETi maMdavAramu mEmu
kOriki nADETichalla kOrO challA

kinnera mITumaMTA( gelasIni tannu(
ginnera mITla nEdi giligiMchenO
kannula kaliki vEMkaTapatipai veTTi
gonna kinneragubbala kOrO challA.


బయటి లింకులు[మార్చు]

PILLAMGROVI


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |