పరిపూర్ణుడవు నీవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరిపూర్ణుడవు (రాగం: ) (తాళం : )

పరిపూర్ణుడవు నీవు పరాకున్నదా నిన్ను
మరిగి వుండనిదే మావల్ల దప్పు గాకా

వినవా నీ వేమియైనా విశ్వమెల్లా వీనులే
యెనసి విన్నవించని యెడ్డతన మింతే కాక
కనవా నీ విన్నియు నీ కన్నులే యెందు చూచినా
పనితో నా భావము చూపని నేరమి గాకా

పలుకవా నీ వేమియైనా బహుశబ్దమయుడవు
అలరి పిలువని నా యవివేక మింతే కాక
నిలువవా నా ముందర నిఖిలస్వరూపడవు
తెలిసి చూడలేని సందేహ మింతే కాక

మన్నించవా నీవేమి మఱగు చొచ్చితి నంటే
పన్ని మత్తుడనై యున్న నా కర్మము గాక
యిన్నిట శ్రీవేంకటేశ యేలితివి నన్ను నిట్టె
యిన్నాళ్ళెఱుగని భాగ్యమిట్టుండెగాకా


paripUrNuDavu (Raagam: ) (Taalam: )

paripUrNuDavu nIvu parAkunnadA ninnu
marigi vuMDanidE mAvalla dappu gAkA


vinavA nI vEmiyainA viSwamellA vInulE
yenasi vinnaviMchani yeDDatana miMtE kAka
kanavA nI vinniyu nI kannulE yeMdu chUchinA
panitO nA bhAvamu chUpani nErami gAkA


palukavA nI vEmiyainA bahuSabdamayuDavu
alari piluvani nA yavivEka miMtE kAka
niluvavA nA muMdara nikhilaswarUpaDavu
telisi chUDalEni saMdEha miMtE kAka


manniMchavA nIvEmi ma~ragu chochchiti naMTE
panni mattuDanai yunna nA karmamu gAka
yinniTa SrIvEMkaTESa yElitivi nannu niTTe
yinnALLe~rugani bhAgyamiTTuMDegAkA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |