పరమాత్ముని నోరబాడుచును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పరమాత్ముని నోరబాడుచును (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పరమాత్ముని నోరబాడుచును యిరు- | దరులు గూడగదోసి దంచీ మాయ ||

చ|| కొలదిబ్రహ్మాండపుకుందెనలోన | కులికి జీవులనుకొలుచు నించి |
కలికిదుర్మోహపురోకలి వేసి | తలచి తనవులను దంచీ మాయ ||

చ|| తొంగలిరెప్పలు రాత్రిబగలును | సంగడికనుగవ సరిదిప్పుచు |
చెంగలించి వెస జేతులు విసరుచు | దంగుడుబియ్యముగా దంచీ మాయ ||

చ|| అనయము దిరువేంకటాధీశ్వరుని | పనుపడి తనలో బాడుచును |
వొనరి విన్నాణిజీవులనియెడిబియ్యము | తనర నాతనికియ్య దంచీ మాయ ||


paramAtmuni (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| paramAtmuni nOrabADucunu yiru- | darulu gUDagadOsi daMcI mAya ||

ca|| koladibrahmAMDapukuMdenalOna | kuliki jIvulanukolucu niMci |
kalikidurmOhapurOkali vEsi | talaci tanavulanu daMcI mAya ||

ca|| toMgalireppalu rAtribagalunu | saMgaDikanugava saridippucu |
ceMgaliMci vesa jEtulu visarucu | daMguDubiyyamugA daMcI mAya ||

ca|| anayamu diruvEMkaTAdhISvaruni | panupaDi tanalO bADucunu |
vonari vinnANijIvulaniyeDibiyyamu | tanara nAtanikiyya daMcI mAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |