పనివడి యింద్రియాలే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పనివడి యింద్రియాల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పనివడి యింద్రియాలే పరువులు వెట్టుగానీ | ఎడయని చుట్టరికాలెవ్వరికీ లేవు ||

చ|| వన్నె సతుల రూపులు వారివద్దనె నుండగా | కన్నులజూచే వారికి కళరేగును |
ఎన్నివారి గుణాలెడ మాటలాడగాను | విన్నవారికి వూరకేను వేడుకలుబుట్టు ||

చ|| అంతానింతా గమ్మవిరులు అంగళ్ళలో నుండగా | సంత వారలూరకే వాసనగొందురు |
బంతివారి కంచాలలో పలురుచు లుండగాను | వింతవార లందుకుగా వెసనోరుదురు ||

చ|| వెరవిడి దేహాలు వేరె వుండగాను | సురతాన సోకితేనే చొక్కుదురు |
ఇరవై శ్రీ వేంకటేశు యిన్నిటికీ సూత్రధారి | నరినితనీ దాసులు జడియరిందుకును ||


panivaDi yiMdriyAlE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| panivaDi yiMdriyAlE paruvulu veTTugAnI | eDayani cuTTarikAlevvarikI lEvu ||

ca|| vanne satula rUpulu vArivaddane nuMDagA | kannulajUcE vAriki kaLarEgunu |
ennivAri guNAleDa mATalADagAnu | vinnavAriki vUrakEnu vEDukalubuTTu ||

ca|| aMtAniMtA gammavirulu aMgaLLalO nuMDagA | saMta vAralUrakE vAsanagoMduru |
baMtivAri kaMcAlalO palurucu luMDagAnu | viMtavAra laMdukugA vesanOruduru ||

ca|| veraviDi dEhAlu vEre vuMDagAnu | suratAna sOkitEnE cokkuduru |
iravai SrI vEMkaTESu yinniTikI sUtradhAri | narinitanI dAsulu jaDiyariMdukunu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |