పాపపుణ్యముల రూపము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పాపపుణ్యముల రూపము (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పాపపుణ్యముల రూపము దేహమిది దీని | దీపసంబరగింప తెరవెందు లేదు ||

చ|| అతిశయంబైన దేహాభిమానము దీర | గతిగాని పుణ్యసంగతి బొందరాదు |
మతిలోని దేహాభిమానంబు విడుచుటకు | రతిపరాఙ్ముఖుడు గాక రవణంబు లేదు ||

చ|| సరిలేని మమకార జలధి దాటినగాని | అరుదైన నిజసౌఖ్యమిది వొందరాదు |
తిరువేంకటాధిపుని గొలిచినగాని | పరగు బ్రహ్మానంద పరుడుతాకాడు ||


pApapuNyamula (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pApapuNyamula rUpamu dEhamidi dIni | dIpasaMbaragiMpa teraveMdu lEdu ||

ca|| atiSayaMbaina dEhABimAnamu dIra | gatigAni puNyasaMgati boMdarAdu |
matilOni dEhABimAnaMbu viDucuTaku | ratiparA~gmuKuDu gAka ravaNaMbu lEdu ||

ca|| sarilEni mamakAra jaladhi dATinagAni | arudaina nijasauKyamidi voMdarAdu |
tiruvEMkaTAdhipuni golicinagAni | paragu brahmAnaMda paruDutAkADu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |