పెక్కులంపటాల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
పెక్కులంపటాల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| పెక్కులంపటాల మనసుపేదవైతివి నీకు | నెక్కడా నెవ్వరు లేరు యేమిసేతువయ్యా ||

చ|| కన్నుమూయ బొద్దులేదు, కాలుచాచ నిమ్ములేదు | మన్నుదవ్వి కిందనైన మనికిలేదు |
మున్నటివలెనే గోరుమోపనైన జోటులేదు | యిన్నిటా నిట్లానైతి వేమిసేతువయ్యా ||

చ|| అడుగిడుగ నవ్వల లేదు, అండనైన నుండలేదు | పుడమి గూడు గుడువనైన బొద్దులేదు |
వెడగుదనము విడువలేదు, వేదమైన జదువలేదు | యెడపదడప నిట్ల నీకు నేమిసేతువయ్యా ||

చ|| వుప్పరములు మానియైన నుండలేదు లోకమందు | నిప్పుడైన నీవిహార మిట్ల నాయను |
చెప్పనరుదు నీగుణాలు శ్రీవేంకటేశ యిట్ల- | నెప్పుడును ఘనుడవరయ నేమిసేతువయ్యా ||


pekkulaMpaTAla (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| pekkulaMpaTAla manasupEdavaitivi nIku | nekkaDA nevvaru lEru yEmisEtuvayyA ||

ca|| kannumUya boddulEdu, kAlucAca nimmulEdu | mannudavvi kiMdanaina manikilEdu |
munnaTivalenE gOrumOpanaina jOTulEdu | yinniTA niTlAnaiti vEmisEtuvayyA ||

ca|| aDugiDuga navvala lEdu, aMDanaina nuMDalEdu | puDami gUDu guDuvanaina boddulEdu |
veDagudanamu viDuvalEdu, vEdamaina jaduvalEdu | yeDapadaDapa niTla nIku nEmisEtuvayyA ||

ca|| vupparamulu mAniyaina nuMDalEdu lOkamaMdu | nippuDaina nIvihAra miTla nAyanu |
ceppanarudu nIguNAlu SrIvEMkaTESa yiTla- | neppuDunu GanuDavaraya nEmisEtuvayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |