ఏమీనెరుగనిమమ్ము నెక్కువసేసి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమీనెరుగనిమమ్ము (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమీనెరుగనిమమ్ము నెక్కువసేసి
పామరుల దొడ్డజేసె భాష్యకారులు ||

గతచన్నవేదాలు కమలజునకు నిచ్చి
ఆతనికరుణచేత నన్నియుగని
గతిలేకపోయిన కలియుగమున వచ్చి
ప్రతిపాలించగలిగె భాష్యకారులు ||

లోకమెల్ల వెల్లిబోగ లోననే సురల గాచి
ఆకుమీద దేలినయతనికృప
కాకరిమతములెల్ల గాలిబుచ్చి పరమిట్టే
పైకొనగ గరుణించె భాష్యకారులు ||

పంకజపుజేయి చాచి పాదపుబరమిచ్చిన
వేంకటేశుకృపతోడ వెలయు దానే
తెంకినే వొడయవరై తిరుమంత్రద్వయాన
పంకమెల్ల బోగడిగె భాష్యకారులు ||


EmIneruganimammu (Raagam: ) (Taalam: )

EmIneruganimammu nekkuvasEsi
pAmarula doDDajEse BAShyakArulu

gatacannavEdAlu kamalajunaku nicci
AtanikaruNacEta nanniyugani
gatilEkapOyina kaliyugamuna vacci
pratipAliMcagalige BAShyakArulu

lOkamella vellibOga lOnanE surala gAci
AkumIda dElinayatanikRupa
kAkarimatamulella gAlibucci paramiTTE
paikonaga garuNiMce BAShyakArulu

paMkajapujEyi cAci pAdapubaramiccina
vEMkaTESukRupatODa velayu dAnE
teMkinE voDayavarai tirumaMtradvayAna
paMkamella bOgaDige BAShyakArulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |