ఏటికే యీ దోసము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏటికే యీ (రాగం: ) (తాళం : )

ఏటికే యీ దోసము మీ రెఱుగరటే
ఆట దాననింతే నన్ను ఆఱడిబెట్టకురే ||

తామర మొగ్గలవంటి తగిన నా చన్నులివి
కాముని యమ్ములనేరు కాంతలదేమే
నా మగని కౌగిటలో ననిచే జక్క వలవి
ప్రేమమున మారుబేరు పెట్టుదురటే ||

చందురుని బోలేటి సరసపు నా మోము
అందపు బూబంతియంటా నాడు కోకురే
ముందు నా రమణునికి మోము చూచేటద్దమిది
కందువలేని నిందలు గడింతురటే ||

తీగెవంటి నామేను దిక్కుల మెఱుగనుచు
పోగులుగా సారె సారె బొగడకురే
బాగుగ శ్రీ వేంకటేశు పానుపుపై చిగురిది
మోగము గూడెను వేరే వుప్పటించ నేటికే ||


ETikE yI (Raagam: ) (Taalam: )

ETikE yI dOsamu mI rerxugaraTE
ATa dAnaniMtE nannu ArxaDibeTTakurE

tAmara moggalavaMTi tagina nA cannulivi
kAmuni yammulanEru kAMtaladEmE
nA magani kaugiTalO nanicE jakka valavi
prEmamuna mArubEru peTTuduraTE

caMduruni bOlETi sarasapu nA mOmu
aMdapu bUbaMtiyaMTA nADu kOkurE
muMdu nA ramaNuniki mOmu cUcETaddamidi
kaMduvalEni niMdalu gaDiMturaTE

tIgevaMTi nAmEnu dikkula merxuganucu
pOgulugA sAre sAre bogaDakurE
bAguga SrI vEMkaTESu pAnupupai ciguridi
mOgamu gUDenu vErE vuppaTiMca nETikE


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |