ఏటివిజ్ఞాన మేటిచదువు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏటివిజ్ఞాన మేటిచదువు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏటివిజ్ఞాన మేటిచదువు
గూటబడి వెడలుగతిరుగుచు గనలేడు ||

ఏడుమడుకలచర్మ మింతయును దూంట్లై
గాడబెట్టుచు జీము గారగను
పాడైనయిందులో బ్రదుకుగోరే బ్రాణి
వీడదన్నుక చనెడివెరవు గనలేడు ||

కడుపునిండిన మహాకష్టంబు నలుగడల
వెడలుచును బెనుకురికి వేయగాను
యిడుమ బొందుచు సుఖంబిందుకే వెదికీని
వొడలు మోపగ జీవు డోపనలేడు ||

వుదయమగుకన్నులురికి యేమైన గని
మదవికారము మతికి మరుపగాను
యిది యెరిగి తిరువేంకటేశు గని జీవుడా
సదమలానందంబు చవిగానలేడు ||


ETivij~jAna mETicaduvu (Raagam: ) (Taalam: )

ETivij~jAna mETicaduvu
gUTabaDi veDalugatirugucu ganalEDu

EDumaDukalacarma miMtayunu dUMTlai
gADabeTTucu jImu gAraganu
pADainayiMdulO bradukugOrE brANi
vIDadannuka caneDiveravu ganalEDu

kaDupuniMDina mahAkaShTaMbu nalugaDala
veDalucunu benukuriki vEyagAnu
yiDuma boMducu suKaMbiMdukE vedikIni
voDalu mOpaga jIvu DOpanalEDu

vudayamagukannuluriki yEmaina gani
madavikAramu matiki marupagAnu
yidi yerigi tiruvEMkaTESu gani jIvuDA
sadamalAnaMdaMbu cavigAnalEDu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |