ఏల మోసపోయిరొకో యెంచి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏల మోసపోయిరొకో (రాగం: ) (తాళం : )

ఏల మోసపోయిరొకో యెంచి యాకాలపువారు
బాలకృష్ణునిబంట్లై బ్రదుకవద్దా ||

పసులగాచేవాని బ్రహ్మ నుతించెనంటేను
దెసలదేవుడేయని తెలియవద్దా
సిసువు గోవర్ధనాద్రి చేతబట్టి యెత్తెనంటే
కొసరీతని పాదాలే కొలువవద్దా ||

నరునికి విశ్వరూ పున్నతి జూపెనంటేను
నరహరి యితడని నమ్మవద్దా
పరగ జక్రముచేత బాణుని నఱకెనంటే
సొరి దీతని శరణుచొఱవద్దా ||

అందరుసురలలోన నగ్రపూజ గొన్నప్పుడే
చెంది యీతనికృపకు జేరవద్దా
అంది శ్రీవేంకటేశు డట్టె ద్రిష్టదైవమంటే
విందుల బరులసేవ విడువవద్దా ||


Ela mOsapOyirokO (Raagam: ) (Taalam: )

Ela mOsapOyirokO yeMci yAkAlapuvAru
bAlakRuShNunibaMTlai bradukavaddA

pasulagAcEvAni brahma nutiMcenaMTEnu
desaladEvuDEyani teliyavaddA
sisuvu gOvardhanAdri cEtabaTTi yettenaMTE
kosarItani pAdAlE koluvavaddA

naruniki viSvarU punnati jUpenaMTEnu
narahari yitaDani nammavaddA
paraga jakramucEta bANuni narxakenaMTE
sori dItani SaraNucorxavaddA

aMdarusuralalOna nagrapUja gonnappuDE
ceMdi yItanikRupaku jEravaddA
aMdi SrIvEMkaTESu DaTTe driShTadaivamaMTE
viMdula barulasEva viDuvavaddA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |