ఏల పొరలేవులేవే యింత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏల పొరలేవులేవ (రాగం: ) (తాళం : )

ఏల పొరలేవులేవే యింత లోనిపనికి
మాలయింటి తోలుకప్పు మాయ లిటువంటివి ||

చిక్కులతమకముల చీకటిగప్పిననాడు
యెక్కువ వాసనలౌ హేయపుమేను
వెక్కసపు ప్రియమది విరిగితే రోతలౌ
లక్కపూతకపురు లీలాగు లిటువంటివి ||

మించినచిత్తములో మేలుగలిగిననాడు
యెంచరానిచవులౌ నెంగిలిమోవి
పెంచుకొంటే కష్టమౌ ప్రియముదీరిననాడు
చంచలపు చిత్తములచంద మిటువంటిది ||

వెల్లిగొనుసురతపువేళ మరపులయింపు
కొల్లలాడుటౌ కొనగోరితాకులు
నల్లితిండౌ మరి మీద మరగితే రోతలౌ
వుల్లమిచ్చేవేంకటేశువొద్ది కిటువంటిది ||


Ela poralEvulEvE (Raagam: ) (Taalam: )

Ela poralEvulEvE yiMta lOnipaniki
mAlayiMTi tOlukappu mAya liTuvaMTivi

ca|| cikkulatamakamula cIkaTigappinanADu
yekkuva vAsanalau hEyapumEnu
vekkasapu priyamadi virigitE rOtalau
lakkapUtakapuru lIlAgu liTuvaMTivi

ca|| miMcinacittamulO mElugaliginanADu
yeMcarAnicavulau neMgilimOvi
peMcukoMTE kaShTamau priyamudIrinanADu
caMcalapu cittamulacaMda miTuvaMTidi

velligonusuratapuvELa marapulayiMpu
kollalADuTau konagOritAkulu
nallitiMDau mari mIda maragitE rOtalau
vullamiccEvEMkaTESuvoddi kiTuvaMTidi


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |