ఏమి సేసేమిక నేము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమి సేసేమిక (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమి సేసేమిక నేము యెంతని దాచుకొందుము
నీమహిమ యింతింతననేరము నేమయ్యా ||

అందు నిన్ను నొకమాటు హరి యను నుడిగితె
పొందినపాతకమెల్లా బొలిసిపోయ
మందలించి మఱి యొకమాటు నుడిగినఫల
మందె నీకప్పగించితి మదిగోవయ్యా ||

యిట్టె మీకు రెండుచేతులె త్తొకమాటు మొక్కితే
గట్టిగా నిహపరాలు గలిగె మాకు
దట్టముగ సాష్టాంగదండము వెట్టినఫల
మట్టె నీమీద నున్నది అదిగోవయ్యా ||

సరుగ నీకొకమాటు శరణన్నమాత్రమున
సిరుల బుణ్యుడ నైతి శ్రీవేంకటేశ
ధరలోన నే నీకు దాసుడనైనఫల
మరయ నీమీద నున్న దదిగోవయ్యా ||


Emi sEsEmika (Raagam: ) (Taalam: )

Emi sEsEmika nEmu yeMtani dAcukoMdumu
nImahima yiMtiMtananEramu nEmayyA

aMdu ninnu nokamATu hari yanu nuDigite
poMdinapAtakamellA bolisipOya
maMdaliMci marxi yokamATu nuDiginaPala
maMde nIkappagiMciti madigOvayyA

yiTTe mIku reMDucEtule ttokamATu mokkitE
gaTTigA nihaparAlu galige mAku
daTTamuga sAShTAMgadaMDamu veTTinaPala
maTTe nImIda nunnadi adigOvayyA

saruga nIkokamATu SaraNannamAtramuna
sirula buNyuDa naiti SrIvEMkaTESa
dharalOna nE nIku dAsuDanainaPala
maraya nImIda nunna dadigOvayyA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |