ఏదైవము శ్రీపాదనఖమున

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏదైవము శ్రీపాదనఖమున (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఏదైవము శ్రీపాదనఖమున బుట్టినగంగ
త్రిలోకపావనము చేయును త్రిపథగామిని ఆయను ||
అప|| ఏదైవము నాభినలినంబున జనియించిన అజుండు
అఖిలాండంబులు సృజియింప నధిపతి ఆయను ||

యేదైవము వురస్థలంబు దనకును మందిరమైన యిందిర
మాతయయ్యె యీజగంబులకెల్లను
యేదైవము అవలోకనమింద్రాది దివిజగణంబుల
కెల్లపుడును సుఖంబు లాపాదించును ||

యేదైవము దేహవస్తువని అనిమిషులందరు గూడి
శ్రీనారాయణ దేవుండని నమ్మియుందురు
ఆదేవుడే సిరులకనంత వరదుడు తిరువేంకట
గిరినాథుడుభయ విభూతినాథుడే నానాథుడు ||


Edaivamu SrIpAdanaKamuna (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| Edaivamu SrIpAdanaKamuna buTTinagaMga
trilOkapAvanamu cEyunu tripathagAmini Ayanu ||
apa|| Edaivamu nABinalinaMbuna janiyiMcina ajuMDu
aKilAMDaMbulu sRujiyiMpa nadhipati Ayanu ||

yEdaivamu vurasthalaMbu danakunu maMdiramaina yiMdira
mAtayayye yIjagaMbulakellanu
yEdaivamu avalOkanamiMdrAdi divijagaNaMbula
kellapuDunu suKaMbu lApAdiMcunu ||

yEdaivamu dEhavastuvani animiShulaMdaru gUDi
SrInArAyaNa dEvuMDani nammiyuMduru
AdEvuDE sirulakanaMta varaduDu tiruvEMkaTa
girinAthuDuBaya viBUtinAthuDE nAnAthuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |