ఏమో తెలిసెగాని యీజీవుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమో తెలిసెగాని (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమో తెలిసెగాని యీజీవుడు
నేమంపునెరవిద్య నేరడాయ ||

కపటాలె నేరిచెగానీ జీవుడు
యెపుడైనా నిజసుఖ మెరుగడాయ
కపురులే చవిగొనెగానీ జీవుడు
అపరిమితామృత మానడాయ ||

కడలనే తిరిగీగానీ జీవుడు
నడుమ మొదలు జూచి నడవడాయ
కడుపుకూటికే పోయీగానీ జీవుడు
చెడనిజీతముపొంత జేరడాయ ||

కనియు గానకపోయగానీ జీవుడు
దివము వేంకటపతి దెలియడాయ
కనుమాయలనె చొక్కెగానీ జీవుడు
తనియ నిట్టే మంచిదరి జేరడాయ ||


EmO telisegAni (Raagam: ) (Taalam: )

EmO telisegAni yIjIvuDu
nEmaMpuneravidya nEraDAya

kapaTAle nEricegAnI jIvuDu
yepuDainA nijasuKa merugaDAya
kapurulE cavigonegAnI jIvuDu
aparimitAmRuta mAnaDAya

kaDalanE tirigIgAnI jIvuDu
naDuma modalu jUci naDavaDAya
kaDupukUTikE pOyIgAnI jIvuDu
ceDanijItamupoMta jEraDAya

kaniyu gAnakapOyagAnI jIvuDu
divamu vEMkaTapati deliyaDAya
kanumAyalane cokkegAnI jIvuDu
taniya niTTE maMcidari jEraDAya


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |