ఏమి గలదిందు నెంతకాలంబైన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమి గలదిందు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమి గలదిందు నెంతకాలంబైన
పామరపు భోగ మాపదవంటి దరయ

కొండవంటిది యాస, గోడవంటిది తగులు
బెండువంటిది లోని పెద్దతనము
పూండువంటిది మేను, పోలించినను మేడి-
పండువంటిది సరసభావమింతియును

కంచువంటిది మనసు, కలిమిగల దింతయును
మంచువంటిది, రతి భ్రమతవంటిది
మించువంటిది రూపు, మేలింతయును ముట్టు
పెంచువంటిది, దీనిప్రియ మేమిబ్రా(తి

ఆ(కవంటిది జన్మ (ం)అడవి వంటిది చింత
పాకువంటిది కర్మబంధమెల్ల
యేకటను తిరువేంకటేశు(దలచిన కోర్కి
కాక(?) సౌఖ్యములున్న గనివంటి దరయ


Emi galadimdu (Raagam: ) (Taalam: )

Emi galadimdu neMtakAlaMbaina
pAmarapu bhOga mApadavaMTi daraya

koMDavaMTidi yAsa, gODavaMTidi tagulu
beMDuvaMTidi lOni peddatanamu
pUMDuvaMTidi mEnu, pOliMchinanu mEDi-
paMDuvaMTidi sarasabhAvamiMtiyunu

kaMchuvaMTidi manasu, kalimigala diMtayunu
maMchuvaMTidi, rati bhramatavaMTidi
miMchuvaMTidi rUpu, mEliMtayunu muTTu
peMchuvaMTidi, dInipriya mEmibrA(ti

A(kavaMTidi janma (m)aDavi vaMTidi chiMta
pAkuvaMTidi karmabaMdhamella
yEkaTanu tiruvEMkaSu(dalachina kOrki
kAka(?) saukhyamulunna ganivaMTi daraya


బయటి లింకులు[మార్చు]

Yemigala-Dindu http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2012/01/annamayya-samkirtanalu-tatwamulu_04.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |