ఏది తుద దీనికేది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏది తుద (రాగం: ) (తాళం : )

ఏది తుద దీనికేది మొదలు
పాదుకొను హరిమాయ బరగు జీవునికి ||

ఎన్నిబాధలు దనకు నెన్ని లంపటములు
యెన్నివేదనలు మరియెన్ని దుఃఖములు
యెన్నిపరితాపంబు లెన్నిదలపోతలు
యెన్ని చూచిన మరియు నెన్నైనగలవు ||

యెన్నికొలువులు దనకు నెన్నియనుచరణలు
యెన్నియాసలు మరియు నెన్ని మోహములు
యెన్నిగర్వములు దనకెన్ని దైన్యంబులివి
యిన్నియును దలప మరి యెన్నైన గలవు ||

యెన్నిటికి జింతించు నెన్నటికి హర్షించు
నెన్నిటికి నాసించు నెన్నిటికి దిరుగు
యిన్నియును దిరువేంకటేశులీలలు గాగ
నెన్ని చూచినను దానెవ్వడును గాడు ||


Edi tuda (Raagam: ) (Taalam: )

Edi tuda dInikEdi modalu
pAdukonu harimAya baragu jIvuniki ||

ennibAdhalu danaku nenni laMpaTamulu
yennivEdanalu mariyenni duHKamulu
yenniparitApaMbu lennidalapOtalu
yenni cUcina mariyu nennainagalavu ||

yennikoluvulu danaku nenniyanucaraNalu
yenniyAsalu mariyu nenni mOhamulu
yennigarvamulu danakenni dainyaMbulivi
yinniyunu dalapa mari yennaina galavu ||

yenniTiki jiMtiMcu nennaTiki harShiMcu
nenniTiki nAsiMcu nenniTiki dirugu
yinniyunu diruvEMkaTESulIlalu gAga
nenni cUcinanu dAnevvaDunu gADu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Edi-Tuda


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |