ఏవం శ్రుతిమత మిదమేవ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏవం శ్రుతిమత (రాగం: ) (తాళం : )

ఏవం శ్రుతిమత మిదమేవ త
ద్భావయితు మతఃపరం నాస్తి ||

అతులజన్మభోగాసక్తానాం
హితవైభవసుఖ మిదమేవ
సతతం శ్రీహరి సంకీర్తనం త
ద్వ్యతిరిక్తసుఖం వక్తుం నాస్తి||

బహుళమరణ పరిభవచిత్తానా
మిహపరసాధన మిదమేవ
అహిశయనమనోహరసేవా త
ద్విహరణంవినా విధిరపి నాస్తి ||

సంసారదురితజాడ్యపరాణాం
హింసావిరహిత మిదమేవ
కంసాంతకవేంకటగిరిపతేః ప్ర
శంసైనానాంపశ్చాదిహ నాస్తి ||


EvaM Srutimata (Raagam: ) (Taalam: )

EvaM Srutimata midamEva ta
dBAvayitu mataHparaM nAsti

atulajanmaBOgAsaktAnAM
hitavaiBavasuKa midamEva
satataM SrIhari saMkIrtanaM ta
dvyatiriktasuKaM vaktuM nAsti

bahuLamaraNa pariBavacittAnA
mihaparasAdhana midamEva
ahiSayanamanOharasEvA ta
dviharaNaMvinA vidhirapi nAsti

saMsAraduritajADyaparANAM
hiMsAvirahita midamEva
kaMsAMtakavEMkaTagiripatEH pra
SaMsainAnAMpaScAdiha nAsti


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |