ఏటి సుఖము మరి ఏటి సుఖము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏటి సుఖము (రాగం: ) (తాళం : )

ఏటి సుఖము మరి ఏటి సుఖము
ఒకమాట మాత్రము నటమటమైన సుఖము

కొనసాగు దురితములె కూడైన సుఖము
తను విచారములలో దాకొన్న సుఖము
పనిలేని యాసలకు బట్టయిన సుఖము
వెనక ముందర జూడ వెరగైన సుఖము

నిందలకులోనైన నీరసపు సుఖము
బొందికిని లంచంబు పుణికేటి సుఖము
కిందుపడి పరులముంగిలి గాచు సుఖము
పందివలె తనుదానె బ్రతికేటి సుఖము

ధృతిమాలి యిందరికి దీనుడగు సుఖము
మతిమాలి భంగములు మరపించు సుఖము
పతి వేంకటేశు కృప పడసినది సుఖము
యితరంబులన్నియును నీ పాటి సుఖము


Aeti sukhamu (Raagam: ) (Taalam: )

Aeti sukhamu mari aeti sukhamu
Okamaata maatramu natamatamaina sukhamu

Konasaagu duritamule koodaina sukhamu
Tanu vichaaramulalo daakonna sukhamu
Panilaeni yaasalaku battayina sukhamu
Venaka mumdara jooda veragaina sukhamu

Nimdalakulonaina neerasapu sukhamu
Bomdikini lamchambu punikaeti sukhamu
Kimdupadi parulamumgili gaachu sukhamu
Pamdivale tanudaane bratikaeti sukhamu

Dhrtimaali yimdariki deenudagu sukhamu
Matimaali bhamgamulu marapimchu sukhamu
Pati vaemkataesu krpa padasinadi sukhamu
Yitarambulanniyunu nee paati sukhamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |