ఏమి వలసిన నిచ్చు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమి వలసిన (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమి వలసిన నిచ్చు నెప్పుడైనను
ఏమరుక కొలచిన నితడే దైవము ||

ఘనముగా నిందరికి గన్నులిచ్చు గాళ్ళిచ్చు
పనిసేయ జేతులిచ్చు బలియుడై
తనుగొలువమని చిత్తము లిచ్చు గరుణించి
వొనర లోకానకెల్ల నొక్కడే దైవము ||

మచ్చిక తనుగొలువ మనసిచ్చు మాటలిచ్చు
కుచ్చితములేని కొడుకుల నిచ్చును
చొచ్చినచోటే చొచ్చి శుభమిచ్చు సుఖమిచ్చు
నిచ్చలు లోకానకెల్ల నిజమైన దైవము ||

పంతమాడి కొలచిన బ్రాణమిచ్చు ప్రాయమిచ్చు
యెంతటి పదవులైన నిట్టె యిచ్చు
వింతవింత విభవాల వేంకటేశుడిదే మా
యంతరంగమున నుండే అరచేతిదైవము||


Emi valasina (Raagam: ) (Taalam: )

Emi valasina niccu neppuDainanu
Emaruka kolacina nitaDE daivamu

GanamugA niMdariki gannuliccu gALLiccu
panisEya jEtuliccu baliyuDai
tanugoluvamani cittamu liccu garuNiMci
vonara lOkAnakella nokkaDE daivamu

maccika tanugoluva manasiccu mATaliccu
kuccitamulEni koDukula niccunu
coccinacOTE cocci SuBamiccu suKamiccu
niccalu lOkAnakella nijamaina daivamu

paMtamADi kolacina brANamiccu prAyamiccu
yeMtaTi padavulaina niTTe yiccu
viMtaviMta viBavAla vEMkaTESuDidE mA
yaMtaraMgamuna nuMDE aracEtidaivamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |