ఏమి వొరలేదు యేమి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమి వొరలేదు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమి వొరలేదు యేమి మరలేదు
యీమాయలంపటం బీదమోదనేకాని ||

సతులుగల దా సడిబొరలనేకాని
సతమైసౌఖ్యస్వస్థానంబు లేదు
హితులుగల మేలు తా నిడుమబొరలనెకాని
హితవివేకము నరుల కెంతైన లేదు ||

తనువులెత్తినమేలు తగులాయమేకాని
కనుగొనగ యోగభోగము గొంత లేదు
ఘనముగలమేలు తా గంధర్వమేకాని
ఘనుడైనశ్రీనాథు గనుగొనగ లేదు ||

చింతగలిగినమేలు చివుకబట్టనెకాని
చింత వేంకటవిభుని జింతించ లేదు
సంతుగలిగినమేలు సంసారమేకాని
సంతతము జెడనిసద్గతి జేర లేదు ||


Emi voralEdu (Raagam: ) (Taalam: )

Emi voralEdu yEmi maralEdu
yImAyalaMpaTaM bIdamOdanEkAni

satulugala dA saDiboralanEkAni
satamaisauKyasvasthAnaMbu lEdu
hitulugala mElu tA niDumaboralanekAni
hitavivEkamu narula keMtaina lEdu

tanuvulettinamElu tagulAyamEkAni
kanugonaga yOgaBOgamu goMta lEdu
GanamugalamElu tA gaMdharvamEkAni
GanuDainaSrInAthu ganugonaga lEdu

ciMtagaliginamElu civukabaTTanekAni
ciMta vEMkaTaviBuni jiMtiMca lEdu
saMtugaliginamElu saMsAramEkAni
saMtatamu jeDanisadgati jEra lEdu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |