ఏ పురాణముల నెంత వెదికినా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏ పురాణముల (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| ఏ పురాణముల నెంత వెదికినా | శ్రీపతి దాసులు చెడరెన్నడును ||

చ|| హరి విరహితములు అవిగొన్నాళ్ళకు | విరసంబులు మరి విఫలములు |
నరహరి గొలిచిటు నమ్మిన వరములు | నిరతము లెన్నడు నెలవులు చెడవు ||

చ|| కమలాక్షుని మతిగానని చదువులు | కుమతంబులు బహు కుపథములు |
జమళి నచ్యుతుని సమారాధనలు | విమలములేకాని వితథముగావు ||

చ|| శ్రీవల్లభుగతి జేరనిపదవులు | దావతులు కపట ధర్మములు |
శ్రీవేంకటపతి సేవించు సేవలు | పావనము లధిక భాగ్యపు సిరులు ||


E purANamula (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| E purANamula neMta vedikinA | SrIpati dAsulu ceDarennaDunu ||

ca|| hari virahitamulu avigonnALLaku | virasaMbulu mari viPalamulu |
narahari goliciTu nammina varamulu | niratamu lennaDu nelavulu ceDavu ||

ca|| kamalAkShuni matigAnani caduvulu | kumataMbulu bahu kupathamulu |
jamaLi nacyutuni samArAdhanalu | vimalamulEkAni vitathamugAvu ||

ca|| SrIvallaBugati jEranipadavulu | dAvatulu kapaTa dharmamulu |
SrIvEMkaTapati sEviMcu sEvalu | pAvanamu ladhika BAgyapu sirulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

YE-PURANAMULA


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |