ఏమీ నెఱగనినా కేడపుణ్యము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమీ నెఱగనినా (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమీ నెఱగనినా కేడపుణ్యము
తామసుండజుమ్మీ ముందరనున్న దైవమా ||

పాతకపుజేతలనే పట్టి నిన్ను బూజించు
ఘాతకుడ నాకు నెక్కడిపుణ్యము
చేతనము బోదిసేయుచిత్తము నీదేకాన
రాతిబొమ్మజుమ్మీ భారము నీది దైవమా ||

పూనినయెంగిలినోర నొప్పగునిన్ను బొగడు
హీనజంతువునకు నా కేటిపుణ్యము
తేనెపూసి నీవిట్లా దిప్పగానే తిరిగేటి
మానిబొమ్మజుమ్మీ నామతిలోని దైవమా ||

జాలిబడి సంసారజలధిలో మునిగేటి
కూళడ నాకేటితేకువపుణ్యము
పాలువోసి పెంచిన నాపాలివేంకటేశ నే
తోలిబొమ్మజుమ్మీ కాతువుగాని దైవమా ||


EmI nerxaganinA (Raagam: ) (Taalam: )

EmI nerxaganinA kEDapuNyamu
tAmasuMDajummI muMdaranunna daivamA

pAtakapujEtalanE paTTi ninnu bUjiMcu
GAtakuDa nAku nekkaDipuNyamu
cEtanamu bOdisEyucittamu nIdEkAna
rAtibommajummI BAramu nIdi daivamA

pUninayeMgilinOra noppaguninnu bogaDu
hInajaMtuvunaku nA kETipuNyamu
tEnepUsi nIviTlA dippagAnE tirigETi
mAnibommajummI nAmatilOni daivamA

jAlibaDi saMsArajaladhilO munigETi
kULaDa nAkETitEkuvapuNyamu
pAluvOsi peMcina nApAlivEMkaTESa nE
tOlibommajummI kAtuvugAni daivamA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |