ఏదెస మోxఅము లేదు యెవ్వరికి ననేరు మీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏదెస మోము (రాగం: సాళంగనాట) (తాళం : )

ఏదెస మోము లేదు యెవ్వరికి ననేరు మీ_
వేదాంతశ్రవణము వెట్టికి జేసేరా.

అంతా బ్రహ్మమైతేనాతుమా వొక్కటియైతే
చింతింప గురుడు లేడు శిష్యుడూ లేడు
బంతినే ముక్తుడూ లేడు బద్ధుడూ లేడిట్లయితే
వంతుల సత్కర్మమెల్ల వఱతపాలాయంబో

యిహమెల్లా గల్ల నేరు యేటికి బుట్టినవారు
సహజమే యిదనేరు చావనేటికి
మహి మీకు బోధించిన మహాత్ము శంకరాచార్యు
డహరహ మేమైయున్నా నాతనికేది గతి?

కొందరికి సుఖమిది కొందరికి దుఃఖమది
యిందు జిక్కి బ్రహ్మమున కీఘోరమేలా
అందిన శ్రీవేంకటేశు డంతరాత్ముడొక్కదింతే
మందలించికొలువరు మంటికా మీజ్ఞానము.


Aedesa moxamu (Raagam: Saalamganaata) (Taalam: )

Aedesa momu laedu yevvariki nanaeru mee_
Vaedaamtasravanamu vettiki jaesaeraa.

Amtaa brahmamaitaenaatumaa vokkatiyaitae
Chimtimpa gurudu laedu sishyudoo laedu
Bamtinae muktudoo laedu baddhudoo laeditlayitae
Vamtula satkarmamella va~ratapaalaayambo

Yihamellaa galla naeru yaetiki buttinavaaru
Sahajamae yidanaeru chaavanaetiki
Mahi meeku bodhimchina mahaatmu samkaraachaaryu
Daharaha maemaiyunnaa naatanikaedi gati?

Komdariki sukhamidi komdariki du@hkhamadi
Yimdu jikki brahmamuna keeghoramaelaa
Amdina sreevaemkataesu damtaraatmudokkadimtae
Mamdalimchikoluvaru mamtikaa meej~naanamu.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |