ఏమని నుతించవచ్చు యీతని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమని నుతించవచ్చు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమని నుతించవచ్చు యీతని ప్రతాపము
కామించి యీరేడు లోకములెల్లా నిండెను ||

యీవల దేవుడు రథమెక్కితేను దైత్యులెల్ల
కావిరి జక్రవాళాద్రి కడ కెక్కిరి
భావించి చక్రమీతడు పట్టితే నసురలెల్ల
ధావతి తోడుతను పాతాళము వట్టిరి ||

గరుడధ్వజము హరి కట్టెదుర నెత్తించితే
పరువెత్తిరి దానవ బలమెల్లను
గరిమ నితేరి బండికండ్లు గదలితేను
ఖరమైన దైత్యసేన క్రక్కదలి విరిగె ||

ధృతి శ్రీ వేంకటేశుడు తిరువీధులేగితేను
కుతిలాన శత్రులు దిక్కుల కేగిరి
తతి నలమేల్మంగతో తన నగరు చొచ్చితే
సతమై బలిముఖ్యులు శరణము జొచ్చిరి ||


Emani nutiMcavaccu (Raagam: ) (Taalam: )

Emani nutiMcavaccu yItani pratApamu
kAmiMci yIrEDu lOkamulellA niMDenu

yIvala dEvuDu rathamekkitEnu daityulella
kAviri jakravALAdri kaDa kekkiri
BAviMci cakramItaDu paTTitE nasuralella
dhAvati tODutanu pAtALamu vaTTiri

garuDadhvajamu hari kaTTedura nettiMcitE
paruvettiri dAnava balamellanu
garima nitEri baMDikaMDlu gadalitEnu
Karamaina daityasEna krakkadali virige

dhRuti SrI vEMkaTESuDu tiruvIdhulEgitEnu
kutilAna Satrulu dikkula kEgiri
tati nalamElmaMgatO tana nagaru coccitE
satamai balimuKyulu SaraNamu jocciri


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |