ఏదియునులేని దేటిజన్మము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏదియునులేని (రాగం: ) (తాళం : )

ఏదియునులేని దేటిజన్మము
వేదాంతవిద్యావివేకి గావలెను ||

పరమమూర్తి ధ్యానపరుడు గావలె నొండె
పరమానంద సంపదలొందవలెను
పరమార్థముగ నాత్మభావింపవలె నొండె
పరమే తానై పరగుండవలెను ||

వేదశాస్త్రార్థకోవిదుడుగావలె నొండె
వేదాంతవిదుల సేవించవలెను
కాదనక పుణ్యసత్కర్మి గావలె నొండె
మోదమున హరిభక్తి మొగినుండవలెను ||

సతతభూతదయావిచారి గావలె నొండె
జితమైనయింద్రియస్థిరుడు గావలెను
అతిశయంబగు వేంకటాద్రీశు సేవకులై
గతియనుచు తనబుద్ధి గలిగుండవలెను||


EdiyunulEni (Raagam: ) (Taalam: )

EdiyunulEni dETijanmamu
vEdAMtavidyAvivEki gAvalenu

paramamUrti dhyAnaparuDu gAvale noMDe
paramAnaMda saMpadaloMdavalenu
paramArthamuga nAtmaBAviMpavale noMDe
paramE tAnai paraguMDavalenu

vEdaSAstrArthakOviduDugAvale noMDe
vEdAMtavidula sEviMcavalenu
kAdanaka puNyasatkarmi gAvale noMDe
mOdamuna hariBakti moginuMDavalenu

satataBUtadayAvicAri gAvale noMDe
jitamainayiMdriyasthiruDu gAvalenu
atiSayaMbagu vEMkaTAdrISu sEvakulai
gatiyanucu tanabuddhi galiguMDavalenu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |