ఏమిసేతువు దేవదేవ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమిసేతువు దేవదేవ (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమిసేతువు దేవదేవ యింతయును నీమాయ
కామినుల జూచిచూచి కామించె భవము ||

చంచలపు గనుదోయి సతులబారికి జిక్కి
చంచలమందెను నాదిచ్చరిమనసు
కంచుగుత్తికలవారి గానములజొక్కిచొక్కి
కంచుబెంచునాయబో నాకడలేనిగుణము ||

తీపులమాటల మించి తెరవలభ్రమ దరి
తీపులపాలాయబో నాతెలివెల్లాను
పూపలనవ్వులతోడి పొలతుల జూచిచూచి
పూపలుబిందెలునై పొల్లువోయ దపము ||

కూటమి సతులపొందు కోరికోరి కూడికూడి
కూటువ నావిరతెందో కొల్లబోయను
నీటున శ్రీవేంకటేశ నినుగని యింతలోనె
జూటరినై యింతలోనె సుజ్ఞానినైతి ||


EmisEtuvu dEvadEva (Raagam: ) (Taalam: )

EmisEtuvu dEvadEva yiMtayunu nImAya
kAminula jUcicUci kAmiMce Bavamu

caMcalapu ganudOyi satulabAriki jikki
caMcalamaMdenu nAdiccarimanasu
kaMcuguttikalavAri gAnamulajokkicokki
kaMcubeMcunAyabO nAkaDalEniguNamu

tIpulamATala miMci teravalaBrama dari
tIpulapAlAyabO nAtelivellAnu
pUpalanavvulatODi polatula jUcicUci
pUpalubiMdelunai polluvOya dapamu

kUTami satulapoMdu kOrikOri kUDikUDi
kUTuva nAvirateMdO kollabOyanu
nITuna SrIvEMkaTESa ninugani yiMtalOne
jUTarinai yiMtalOne suj~jAninaiti


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |