ఏటిమాట లివి విన నింపయ్యనా మది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏటిమాట లివ (రాగం: శ్రీరాగం) (తాళం : )

ఏటిమాట లివి విన నింపయ్యనా మది
నేటవెట్టి దాసుడౌ టిదిసరియా

జీవుడే దేవుడని చెప్పుదురు గొందరు
దైవముచేతలెల్లా దమ కున్నవా
ఆవల గొందరు కర్మ మది బ్రహ్మ మందురు
రావణాదు లవి సేసి రతికెక్కిరా।

మిగుల గొందరు దైవమే లేదనెందురు
తగ నీప్రపంచమెల్లా దనచేతలా
గగన మతడు నిరాకార మందురు గొంద
రెగువ బురుషసూక్త మెఱగరా తాము

యెనిమిదిగుణములే యితని వందురు గొంద-
రనయము మిగిలిన వవి దమనా
యెనయగ శ్రీవేంకటేశ్వరుదాసులై
మనుట నిత్యముగాక మరి యేమినేలా


Aetimaata livi (Raagam: Sreeraagam) (Taalam: )

Aetimaata livi vina nimpayyanaa madi
Naetavetti daasudau tidisariyaa

Jeevudae daevudani cheppuduru gomdaru
Daivamuchaetalellaa dama kunnavaa
Aavala gomdaru karma madi brahma mamduru
Raavanaadu lavi saesi ratikekkiraa

Migula gomdaru daivamae laedanemduru
Taga neeprapamchamellaa danachaetalaa
Gagana matadu niraakaara mamduru gomda
Reguva burushasookta me~ragaraa taamu

Yenimidigunamulae yitani vamduru gomda-
Ranayamu migilina vavi damanaa
Yenayaga sreevaemkataesvarudaasulai
Manuta nityamugaaka mari yaeminaelaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |