ఏకాత్మవాదులాల యిందుకేది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏకాత్మవాదులాల యిందుకేది (రాగం: ) (తాళం : )

ఏకాత్మవాదులాల యిందుకేది వుత్తరము
మీకు లొకవిరోధ మేమిట బాసీ నయ్యలాల

పాపమొక్కడు సేసితే పాపులే యిందరు గావలదా
యేపున వొకరిపుణ్య మిందరికి రావలదా
కోపించి యొక్కడసురైతే కోరి యిందరు గావలదా
చూప దేవుడొక్కడైతే సురలిందరు గావలదా

వొకడపవిత్రుడైతే నొగి నిందరు గావలదా
వొకడు శుచైవుండితె వోడకిందరు గావలదా
వొకనిరతి సుఖమంటి యిందరును వొనర బొందవలదా
వొకని దుఃఖమందరు వూర బంచుకోవలదా

ఆకడ నొకడు ముక్తుడయితే నందరును గావలదా
దీకొని యొకడు బద్ధుడైతే యిందరు గావలదా
చేకొని శ్రీవేంకటేశు జేరి దాసులయి యుండేటి
లోకపుమునులను దెలుసుకోవలదా


EkAtmavAdulAla yiMdukEdi (Raagam: ) (Taalam: )

EkAtmavAdulAla yiMdukEdi vuttaramu
mIku lokavirOdha mEmiTa bAsI nayyalAla

pApamokkaDu sEsitE pApulE yiMdaru gAvaladA
yEpuna vokaripuNya miMdariki rAvaladA
kOpiMci yokkaDasuraitE kOri yiMdaru gAvaladA
cUpa dEvuDokkaDaitE suraliMdaru gAvaladA

vokaDapavitruDaitE nogi niMdaru gAvaladA
vokaDu SucaivuMDite vODakiMdaru gAvaladA
vokanirati suKamaMTi yiMdarunu vonara boMdavaladA
vokani duHKamaMdaru vUra baMcukOvaladA

AkaDa nokaDu muktuDayitE naMdarunu gAvaladA
dIkoni yokaDu baddhuDaitE yiMdaru gAvaladA
cEkoni SrIvEMkaTESu jEri dAsulayi yuMDETi
lOkapumunulanu delusukOvaladA


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |