ఏది చూచిన నీవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏది చూచిన నీవే (రాగం: సామంతం) (తాళం : )

ఏది చూచిన నీవే యిన్ని యును మఋఇ నీవే
వేదవిరహితులకు వెఋఅతు మటుగాన ||

ఇరవుకొని రూపంబులిన్నిటాను గలనిన్ను
బరికించవలెగాని భజియింపరాదు
హరిమచెడి సత్సమాగంబు విడిచిన నీ
స్మరణ విగ్యానవాసన గాదుగాన ||

యిహదేవతాప్రభలనెల్ల వెలుగుట నీకు
సహజమనవలెగాని సరి గొలువరాదు
అహిమాంశుకిరణంబు లన్ని చోట్ల బరగు
గ్రహియింపరా దవగ్రాహములుగాన ||

యింతయును దిరువేంకటేశ నీవునికి దగ
జింతింపవలెగాని సేవింపరాదు
అంతయు ననరుహమును నరుహంబనగరాదు
అంతవానికి బరుల కలవడదుగాన ||


Edi chUchina nIvE (Raagam: sAmaMtaM) (Taalam: )

Edi chUchina nIvE yinni yunu maRi nIvE
vEdavirahitulaku veRatu maTugAna ||

iravukoni rUpaMbulinniTAnu galaninnu
barikiMchavalegAni bhajiyiMparAdu
harimacheDi satsamAgaMbu viDichina nI
smaraNa vigyAnavAsana gAdugAna ||

yihadEvatAprabhalanella veluguTa nIku
sahajamanavalegAni sari goluvarAdu
ahimAMSukiraNaMbu lanni chOTla baragu
grahiyiMparA davagrAhamulugAna ||

yiMtayunu diruvEMkaTESa nIvuniki daga
jiMtiMpavalegAni sEviMparAdu
aMtayu nanaruhamunu naruhaMbanagarAdu
aMtavAniki barula kalavaDadugAna ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |