ఏల సమకొను సుకృత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏల సమకొను (రాగం: ) (తాళం : )

ఏల సమకొను సుకృత మెల్లవారికి మహా
మాలిన్యమున నాత్మ మాసినదిగాన ||

కలికాలదోషంబు కడావరానిదిగాన
తలపుదురితముల కాధారంబుగాన
బలుపూర్వకర్మములు పట్టరానివిగాన
మలమూత్రజన్మంబు మదకరముగాన ||

రాపైనగుణ వికారములు బహుళముగాన
ఆపరానివి యింద్రియంబు లటుగాన
దాపరంబగుమమత దయదలంపదుగాన
కాపురముచే నాస కప్పుకొనుగాన ||

హృదయంబు చంచలం బిరవుగానదుగాన
చదువు బహుమార్గముల జాటు నటుగాన
యెదరనుండెడు వేంకటేశ్వరుని నిజమైన
పదముపై కోరికలు పైకొనవుగాన ||


Ela samakonu (Raagam: ) (Taalam: )

Ela samakonu sukRuta mellavAriki mahA
mAlinyamuna nAtma mAsinadigAna

kalikAladOShaMbu kaDAvarAnidigAna
talapuduritamula kAdhAraMbugAna
balupUrvakarmamulu paTTarAnivigAna
malamUtrajanmaMbu madakaramugAna

rApainaguNa vikAramulu bahuLamugAna
AparAnivi yiMdriyaMbu laTugAna
dAparaMbagumamata dayadalaMpadugAna
kApuramucE nAsa kappukonugAna

hRudayaMbu caMcalaM biravugAnadugAna
caduvu bahumArgamula jATu naTugAna
yedaranuMDeDu vEMkaTESvaruni nijamaina
padamupai kOrikalu paikonavugAna


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |