ఏమి సేయగవచ్చు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏమి సేయగవచ్చు (రాగం: ) (తాళం : )

ఏమి సేయగవచ్చు నీశ్వరాధీనంబు
తామసపుబుద్ధి కంతలు దూరవలనె ||

తెగి దురాపేక్షబడ తివియు గతిలేదుగన
పగగొన్న వగలకూపముల బడవలసె
తగుమోహసలిలంబు దాట మతిలేదుగన
మగుడబడి భవముతో మల్లాడవలసె ||

పాపకర్మముల జంపగ శక్తిలేదుగన
కోపబుద్ధులచేత కొరమాలవలసె
రూపములు బొడగాంచి రోయ దరిలేదుగన
తాపములచే బొరలి తగులుగావలసె ||

తిరువేంకటాచలాధిపు గొలువలేదుగన
గరిమిచెడి విషయకింకరుడు గావలనె
పరతత్త్వమూర్తి దలపగ బ్రొద్దులేదుగన
దొరతనం బుడిగి యాతురుడు గావలసె ||


Emi sEyagavaccu (Raagam: ) (Taalam: )

Emi sEyagavaccu nISvarAdhInaMbu
tAmasapubuddhi kaMtalu dUravalane

tegi durApEkShabaDa tiviyu gatilEdugana
pagagonna vagalakUpamula baDavalase
tagumOhasalilaMbu dATa matilEdugana
maguDabaDi BavamutO mallADavalase

pApakarmamula jaMpaga SaktilEdugana
kOpabuddhulacEta koramAlavalase
rUpamulu boDagAMci rOya darilEdugana
tApamulacE borali tagulugAvalase

tiruvEMkaTAcalAdhipu goluvalEdugana
garimiceDi viShayakiMkaruDu gAvalane
paratattvamUrti dalapaga broddulEdugana
doratanaM buDigi yAturuDu gAvalase


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |