తందనాన ఆహి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Govinda2.jpg
తందనాన ఆహ (రాగం: ) (తాళం : )

ప||
తందనాన ఆహి తందనాన పురె |
తందనాన భళా తందనాన ||
చ||
బ్రహ్మ మొకటే పరబ్రహ్మ మొకటే |
పరబ్రహ్మ మొకటే పరబ్రహ్మ మొకటే ||

చ||
కందువగు హీనాధికము లిందు లేవు |
అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ |
ఇందులో జంతుకులమింతా నొకటే |
అందరికి శ్రీహరే అంతరాత్మ ||

చ||
నిండార రాజు నిద్రించు నిద్రయు నొకటే |
అండనే బంటునిద్ర అదియు నొకటే |
మెండైన బ్రాహ్మణుడు మెట్టుభూమి యొకటే |
చండాలు డుండేటి సరిభూమి యొకటే ||

చ||
అనుగుదేవతలకును అలకామ సుఖమొకటే |
ఘనకీట పశువులకు కామ సుఖమొకటే |
దినమహో రాత్రములు తెగి ధనాఢ్యునకొకటే |
వొనర నిరుపేదకును వొక్కటే అవియు ||

చ||
కొరలి శిష్టాన్నములు గొను నాకలొకటే |
తిరుగు దుష్టాన్నములు తిను నాకలొకటే |
పరగ దుర్గంధములపై వాయువొకటే |
వరుస బరిమళముపై వాయువొకటే ||

చ||
కడగి యేనుగు మీద గాయు యెండొకటే |
పుడమి శునకము మీద బొలయు నెండొకటే |
కడు బుణ్యులను బాప కర్ములను సరిగావ |
జడియు శ్రీ వేంకటేశ్వర నామమొకటే ||


taMdanAna Ahi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| taMdanAna Ahi taMdanAna pure | taMdanAna BaLA taMdanAna ||
ca|| brahma mokaTE parabrahma mokaTE | parabrahma mokaTE parabrahma mokaTE ||

ca|| kaMduvagu hInAdhikamu liMdu lEvu | aMdariki SrIharE aMtarAtma |
iMdulO jaMtukulamiMtA nokaTE | aMdariki SrIharE aMtarAtma ||

ca|| niMDAra rAju nidriMcu nidrayu nokaTE | aMDanE baMTunidra adiyu nokaTE |
meMDaina brAhmaNuDu meTTuBUmi yokaTE | caMDAlu DuMDETi sariBUmi yokaTE ||

ca|| anugudEvatalakunu alakAma suKamokaTE | GanakITa paSuvulaku kAma suKamokaTE |
dinamahO rAtramulu tegi dhanADhyunakokaTE | vonara nirupEdakunu vokkaTE aviyu ||

ca|| korali SiShTAnnamulu gonu nAkalokaTE | tirugu duShTAnnamulu tinu nAkalokaTE |
paraga durgaMdhamulapai vAyuvokaTE | varusa barimaLamupai vAyuvokaTE ||

ca|| kaDagi yEnugu mIda gAyu yeMDokaTE | puDami Sunakamu mIda bolayu neMDokaTE |
kaDu buNyulanu bApa karmulanu sarigAva | jaDiyu SrI vEMkaTESvara nAmamokaTE ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Tandananahi-Brahmamokkate-SR Brahmamokkate-Veena-Fusion Brahmamokkate-Saxophone-Fusion

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |